Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

STATISTIKY

Další nedílnou součástí programu jsou různé statistiky, které můžete jednoduše načíst a následně odeslat.

ŠETŘENÍ O CENĚ PRÁCE (ISPV)

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Program statistických zjišťování na rok 2014 stanoví vyhláška číslo 348/2013 Sb.

Pořízení dat

Po ukončeném sledovaném období a provedené závěrce posledního měsíce v tomto období, se jednoduše načtou údaje určené pro tuto statistiku. Veškerá data se načtou do evidencí, kde je možné je nadále upravovat. Poté jsou data připravena na převod do požadovaného souboru.

Kontrolní program

Internetový kontrolní program (IKP) slouží respondentům k zabezpečenému zasílání a kontrole vstupních dat do šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu.

Program používá nejaktuálnější sadu kontrol, neumožňuje však editaci dat. Pokud chcete data upravovat nebo zadávat ručně, použijte Lokální pořizovací program.

Obor vzdělání

Součástí této statistiky je také obor vzdělání, který ale není součástí programu DUNA MZDY. Je potřeba si tento kód vygenerovat přímo v internetové aplikaci.INFORMAČNÍ SYSTÉM O PLATECH (ISPV)

Tato funkce umožňuje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím vytvořit výstupní soubor pro předání do Informačního systému o platech.

Předkladatelé a poskytovatelé dat

 • Předkladatelé jsou správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy. Předávají do ISP data za sebe a za jimi zřízené zaměstnavatele. Do ISP se musí registrovat tzn. musí znát své přístupové heslo.
 • Poskytovatelé jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů, nepotřebují se tedy do ISP registrovat ani používat heslo.
 • Pokud územní samosprávný celek nemá zaměstnance a odměňuje jen podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev, není poskytovatelem do ISP. Je-li však tento územní samosprávný celek zřizovatelem organizace, na kterou se vztahuje odměňování podle § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stává se předkladatelem do ISP se všemi povinnostmi vyplývajícími z nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Vytvoření statistických souborů

Po provedení závěrky za dané zpracovávané období se z archivu načtou všechna potřebná data, která se dají jednoduše editovat. Poté se jediným tlačítkem vytvoří správný XML soubor pro následné předání.

Kontrola dat

Předkladatelé a poskytovatelé mají v období mimo probíhající kampaň i během kampaně následující možnosti kontroly:

 • Anonymní kontrolou dat na serveru na adrese http://isp.mfcr.cz/ - doporučený způsob.
 • Lokálním kontrolním programem dodavatele IS - Ke stažení - pro organizace, které nemají přístup k internetu.

V období sběru dat by předkladatelé měli data kontrolovat výhradně pokusem o jejich vložení.

ŠKOLNÍ STATISTIKA P1-04 A P1C-04

Sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství probíhá (počínaje 2. čtvrtletím 2013) na základě novely vyhlášky č. 131/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa

MŠMT v oblasti své působnosti zajišťuje sběry a zpracování statistických údajů na základě následujících právních předpisů:

zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, resp. Program statistických zjišťování na příslušný rok (2014)

 • statistický výkaz Škol (MŠMT) V 11–01 o vysoké škole – sběr dat zajišťuje odbor analyticko-statistický, oddělení analytické
 • statistický výkaz Škol (MŠMT) V 6–99 o přijímacím řízení na vysoké školy – sběr dat zajišťuje odbor analyticko-statistický, oddělení analytické
 • statistický výkaz Škol (MŠMT) P 1b–04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy – sběr dat zajišťuje odbor analyticko-statistický, oddělení sběru dat

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, resp. vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 • sběr agregovaných údajů ze škol a školských zařízení regionálního školství – zajišťuje odbor analyticko-statistický, oddělení sběru dat
 • sdružování individuálních údajů z dokumentací škol – zajišťuje odbor analyticko-statistický, oddělení sběru dat s metodickou a programovou podporou oddělení metodiky a programování

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 • vedení SIMS (sdružené informace z matrik studentů vysokých škol) – zajišťuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně

Při sběru individuálních údajů je MŠMT povinno řídit se rovněž zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předání dat

Po vytvoření této statistiky se údaje načtou do evidence. Zde je data možné dále editovat a následně vytvořit XML soubor pro předání.

Výpisy výkazů (výkazy P 1-04, výkonové výkazy řady S, R, Z, výpisy výkazů ze sběru dat ze školních matrik = výkazy M) v papírové podobě zasílají MŠMT jen školy a školská zařízení zřizovaná přímo ministerstvem. Tyto výpisy není nutné posílat doporučeně. Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi zasílají tyto výpisy pouze obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, ostatní školy a školská zařízení (zřizovatelem je soukromník, církev nebo kraj) zasílají výpisy pouze příslušnému krajskému úřadu. Přednostně využívají školy a školská zařízení datové schránky.OSTATNÍ STATISTIKY

Součástí programu jsou pak i další statistiky jako například Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, Výkaz o pracovní neschopnosti Nem Úr 1-02 či Statistika práce 2-04.

Jsou zde i další sestavy týkající se Čerpání dovolené, Evidence přesčasových hodin, Výpočet průměrného výdělku pro bankovní účely, atd.